Toán Lớp 7: bài 1 : thực hiện phép tính ( tính nhanh nhất có thể) a) ( $\frac{-1}{4}$ ) . ( 6$\frac{2}{11}$ ) + 3$\frac{9}{11}$ . ( $\frac{-1}{4}$

By Audrey

Toán Lớp 7: bài 1 : thực hiện phép tính ( tính nhanh nhất có thể)
a) ( $\frac{-1}{4}$ ) . ( 6$\frac{2}{11}$ ) + 3$\frac{9}{11}$ . ( $\frac{-1}{4}$ )
b) 15$\frac{2}{3}$ . ( $\frac{-1}{5}$ ) + 9$\frac{2}{3}$ . ( $\frac{-1}{5}$ )
c) 15$\frac{3}{4}$ . $\frac{-1}{3}$ + 14$\frac{1}{4}$ . ( $\frac{-1}{3}$ )
Viết một bình luận