Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: ba đơn vị kinh doanh a,b,c góp vốn theo tỉ lệ 2,3,7 sau một năm thu được 960 triệu đồng tiền lãi .hõi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu ti

Toán Lớp 7: ba đơn vị kinh doanh a,b,c góp vốn theo tỉ lệ 2,3,7 sau một năm thu được 960 triệu đồng tiền lãi .hõi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi biết tiền lãi được chia theo tỉ lệ thuận với số vốn đã góp?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Theo đề bài, ta có : a/2=b/3=c/7 và a+b+c=960
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  a/2=b/3=c/7 = (a+b+c)/(2+3+7) = (960)/12 = 80
  ⇒ a/2 = 80 -> a=80 xx2=160
  ⇒ b/3= 80 -> b =80 xx3=240
  ⇒ c/7 =  80 -> c=80 xx 7=560
  -> ( a ; b ; c ) = ( 160 ; 240 ; 560 )
  Vậy số tiền lãi của 3 đơn vị a, b, c lần lượt là: 160 triệu đồng, 240 triệu đồng; 560 triệu đồng.
  ∘ dariana

 2. \text{Gọi số tiền lãi của 3 đơn vị là a,b,c (đồng);a,b,c >0}
  \text{Vì số tiền lãi tỉ lệ thuận vs tiền vốn là 2,3,7 (gt)}⇒$\dfrac{a}{2}=$$\dfrac{b}{3}=$$\dfrac{c}{7}$
  \text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có:}
  $\dfrac{a}{2}=$$\dfrac{b}{3}=$$\dfrac{c}{7}$=$\dfrac{a+b+c}{2+3+7}=$$\dfrac{a+b+c}{12}$
  \text{Mà a+b+c=960,000,000 (gt)}⇒$\dfrac{a+b+c}{12}=$$\dfrac{960,000,000}{12}=80,000,000$
  ⇒$\dfrac{a}{2}=80,000,000$⇒$\text{a=80,000,000.2=16,000,000}$
  $\dfrac{b}{3}=80,000,000$⇒$\text{b=80,000,000.3=24,000,000}$
  $\dfrac{c}{7}=80,000,000$⇒$\text{c=80,000,000.7=56,000,000}$
  \text{(TMĐK)}
  \text{KL:Vậy:} Số tiền lãi của 3 đơn vị lần lượt là 16,000,000 ;24,000,000 ;56,000,000 đồng
  _____________________________________
  \text{#mct}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )