Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 2 xe máy cùng đi từ A đến B. 1 xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia đi hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe, biết rằng trun

Toán Lớp 7: 2 xe máy cùng đi từ A đến B. 1 xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia đi hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe, biết rằng trung bình 1 phút xe thứ nhất đi hơn xe thứ 2 100m

Comments ( 1 )

 1. $@Elaina2k4$
  Đổi 1h20 phút = 80 phút ; 1h30 phút = 90 phút
  Coi vận tốc của hai xe lần lượt là: $V_1$ và $V_2$
  Theo điều kiện bài ta có: 
     80 $V_1$ = 90 $V_2$ vs $V_1$ – $V_2$ = 100
  Vậy vận tốc xe máy thứ nhất:
     90 x 10 = 900 m / phút = 54 km/giờ
  Vận tốc xe máy thứ hai:
     80 x 10 = 800 m / phút = 48 km/giờ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie