Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: một bếp ăn tập thể một tháng dùng hết 150kg gạo . nếu số người ăn tăng lên 4 lần thì mỗi ngày bếp ăn đó dung hết bao nhiêu kg gạo , biế

Toán Lớp 4: một bếp ăn tập thể một tháng dùng hết 150kg gạo . nếu số người ăn tăng lên 4 lần thì mỗi ngày bếp ăn đó dung hết bao nhiêu kg gạo , biết rằng một tháng bếp ăn đó nấu ăn trong 25 ngày ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do 1 tháng bếp đó nấu ăn trong 25 ngày, 1 tháng dùng hết 150 kg gạo
  Vậy số kg gạo trong một ngày là:
  150:25=6 (kg)
  Nếu số người ăn giảm 3 lần thì mỗi ngày bếp ăn dùng hết số kg gạo là:
  6×4=24 (kg)
        Đáp số: 24kg

 2. Bài làm :
  Số gạo bếp ăn tập thể dùng hết trong 1 ngày là :
  150 : 25 = 6 ( kg )
  Số người ăn tăng lên 4 lần thì mỗi ngày bếp ăn đó dùng hết số kg gạo là :
  6 x 4 = 24 ( kg )
  Đáp số : 24 kg gạo

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh