Toán Lớp 6: (Y+2)+(4xy+4)+(7xy+6)+-..+(25xy+18)+(28xy+20)=1560

Toán Lớp 6: (Y+2)+(4xy+4)+(7xy+6)+……+(25xy+18)+(28xy+20)=1560

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   y=10
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (y+2)+(4y+4)+(7y+6)+….+(28y+20)=1560
  ⇒(1y+4y+7y+….+28y)+(2+4+6+…+20)=1560
  ⇒A+B=1560
  +)Dãy A có các số hạng là:
  (28-1):3+1=10(số hạng)
  Tổng dãy A là:
  (28y+y).10:2=145y
  +)Dãy B có các số hạng là:
  (20-2):2+1=10(số hạng)
  Tổng dãy B là:
  (20+2).10:2=110
  Do đó 145y+110=1560
  ⇒145y=1450
  ⇒y=10

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  y=10
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (y+2)+(4y+4)+(7y+6)+…+(25y+18)+(28y+20)=1560
  =>(y+4y+7y+…+25y+28y)+(2+4+6+…+18+20)=1560
  Vế trái có $(28y-y):3+1=10$ số hạng. Vế phải có $(20-2):2+1=10$ số hạng.
  =>((28y+y).10)/2+((20+2).10)/2=1560
  =>(29y.10)/2+(22.10)/2=1560
  =>29y.5+22.5=1560
  =>(29y+22).5=1560
  =>29y+22=312
  =>29y=290
  =>y=10
  Vậy y=10.

  Trả lời

Viết một bình luận