Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 4. Một ca nô chạy trên một khúc sông từ A đến B. Khi đi xuôi dòng thì mất 5 giờ, khi đi ngược dòng thì mất 6 giờ .Tính khoảng cách

Toán Lớp 5: Câu 4. Một ca nô chạy trên một khúc sông từ A đến B. Khi đi xuôi dòng thì mất 5 giờ, khi đi ngược dòng thì mất 6 giờ .Tính khoảng cách từ bến A đến bến B, biết vận tốc của ca nô khi xuôi dòng hơn vận tốc của ca nô khi ngược dòng là 4 km/ giờ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ca nô đi xuôi dòng là:
  1:5=1/5 [phần]
  Ca nô đi ngược dòng là:
  1:6=1/6 [phần]
  Hiệu số phần là:
  1/5-1/6=1/30 [phần]
  Quãng sông ab dài là:
  4:1/30=120(km)
  Đáp số:120 km

 2.                                                       Giải
                             mỗi giờ ca nô xuôi dòng được là:
                                1:5= 1/5 (phần quãng sông)
                              mỗi giờ ca nô đi ngược dòng được là:
                                 1:6= 1/6 (phần quãng sông)
           vì hiệu vận tốc xuôi dòng và ngược dòng bằng hai lần vận tốc dòng nước nên mỗi giờ dòng nước chảy được là:  
                             (1/5 – 1/6): 2=1/60 (phần quãng sông)
           
           vận tốc của dòng nước là:
                       4 : 2 = 2 (km/giờ)
           thời gian dòng nước chảy từ A đến B là:
                    1:60 = 1/60 (giờ)
          quãng sông AB là:
                     60 x 2 = 120 (km)
            đáp số: 180 km
                       

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung