Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: vẽ tam giác ABC biết AB=4cm, AC=4cm, góc BAC= 60 độ. Dự đoán độ dài cạnh BC. có hình nnha cảm ơn

Toán Lớp 6: vẽ tam giác ABC biết AB=4cm, AC=4cm, góc BAC= 60 độ. Dự đoán độ dài cạnh BC.
có hình nnha
cảm ơn

Comments ( 2 )

 1. #AkaShi
  Xét ΔABC có:
  AB=AC=4cm
  ⇒ΔABC cân tại A
  ⇒hat{ABC}=hat{ACB}=(180^o – hat{BAC})/2
  Mà ta có hat{BAC}=60^o
  ⇒hat{ABC}=hat{ACB}=(180^o -60^o)/2=60^o
  Trong ΔABC có
  hat{BAC}=hat{ABC}=hat{ACB}=60^o
  ⇒ΔABC là tam giác đều
  ⇒AB=AC=BC=4cm
   

  toan-lop-6-ve-tam-giac-abc-biet-ab-4cm-ac-4cm-goc-bac-60-do-du-doan-do-dai-canh-bc-co-hinh-nnha

 2. Giải đáp:bằng căn 32 nhé
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   BC^2=AB^2+AC^2
            =4^2+4^2
            =16+16
  BC= căn của 32

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )