Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự, mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: Nga, Trung hoặc Anh. Biết rằng

Toán Lớp 6: Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự, mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: Nga, Trung hoặc Anh. Biết rằng có 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 40 đại biểu nối được tiếng Nga, 45 đại biểu nói được tiếng Trung và 10 đại biểu chỉ nói nói được hai thứ tiếng Nga và Trung. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng ?

Comments ( 1 )

 1. Số đại biểu nói được tiếng Nga hoặc tiếng Hoa là: 100 – 30 = 70 (đại biểu)
  Số đại biểu nói được tiếng Nga nhưng không nói được tiếng Hoa là: 70 – 45 = 25 (đại biểu)
  Số đại biểu nói được tiếng Hoa nhưng không nói được tiếng Nga là: 70 – 40 = 30 (đại biểu)
  Số đại biểu vừa nói được tiếng Nga và tiếng Hoa là: 70 – (25+30) = 15 (đại biểu)
  Số đại biểu nói được cả 3 thứ tiếng là: 15 – 10 = 5 (đại biểu)
  Đ/s: 5 đại biểu nói được cả 3 thứ tiếng.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )