Toán Lớp 6: Trong đợt quyên góp ủng hộ người dân bị thiên tai lũ lụt vừa qua, học sinh khối 6 của trường THCS Tân Định đã ủng hộ được rất nhiều áo

Toán Lớp 6: Trong đợt quyên góp ủng hộ người dân bị thiên tai lũ lụt vừa qua, học sinh khối 6
của trường THCS Tân Định đã ủng hộ được rất nhiều áo ấm. Biết rằng số áo này khi đựng
vào các bao, mỗi bao đựng 72 chiếc, 80 chiếc và 90 chiếc đều vừa đủ. Tính số áo đó, biết
rằng số áo trong khoảng từ 1300 đến 1500 chiếc?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Gọi số áo quyên góp là x và 1300≤x≤1500
  -Theo đề bài ta có: 
  x\vdots 72; x\vdots 80; x\vdots90
  ⇒x ∈ BC( 72, 80, 90)
  72=2^3. 3^2
  80=2^4. 5
  90=2. 3^2. 5
  BCNN(72, 80, 90)=2^4. 3^2. 5=720
  BC( 72, 80, 90)= B(720)={ 0, 720, 1440, 2160, ……}
  Do 1300≤x≤1500 nên x= 1440
  Vậy có 1440 chiếc áo
  @ánh
   

  Trả lời

Viết một bình luận