Toán Lớp 6: Tính hợp lí –[-171 + (171 + 23) –[172 –(38 + 172)]–49

Toán Lớp 6: Tính hợp lí
–[-171 + (171 + 23) –[172 –(38 + 172)]–49

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính hợp lí –[-171 + (171 + 23) –[172 –(38 + 172)]–49”

 1. Tính hợp lí
  ${–[-171 + (171 + 23)] –[172 –(38 + 172)]–49 }$
  ${=−23−[172−(38+172)]−49}$
  $={−23−(172−210)−49}$
  $={−23−(−38)−49}$
  $={−23+38−49}$
  ${=15−49}$
  $={-34}$
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  -[-171 + (171 + 23) -[172 -(38 + 172)]-49
  = 171 – 171 – 23 -[172 – 38 – 172] – 49
  = (171 – 171) – 23 – 172 + 38 + 172 – 49
  = 0 – 23 + ( 172 – 172) + ( 38 – 49 )
  =(-23) + 0 + (-11)
  = -34

Viết một bình luận