Toán Lớp 6: tính giá trịn biểu thức 12 000 -(1500.2 +1800.3+1800.2:3)

Toán Lớp 6: tính giá trịn biểu thức
12 000 -(1500.2 +1800.3+1800.2:3)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận