Toán Lớp 6: Tính : a) 56+(-2) -2 b) 60-20+5 c) 90+506-223

Toán Lớp 6: Tính :
a) 56+(-2) -2
b) 60-20+5
c) 90+506-223

TRẢ LỜI

Viết một bình luận