Toán Lớp 5: 3. Hình chữ nhật có chiều dài 245cm. Chiều rộng kém chiều dài 22 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có

Toán Lớp 5: 3. Hình chữ nhật có chiều dài 245cm. Chiều rộng kém chiều dài 22 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.
A.Tính diện tích thửa ruộng đó?
B. Biết cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
5. Một đội công nhân dự trữ gạo đủ cho 80 ăn trong 30 ngày. Nay đội được bổ sung thêm 20 người nữa. Hỏi số gạo dự trữ ăn trong bao nhiêu ngày. (Mức ăn của mỗi người như nhau)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:Chiều rộng hình chữ nhật đó là :
          245-22=223(cm)
  Chu vi hình chữ nhật đó là :
          (245 + 223) x2=936(cm)
                    Đ/S: 936cm
  Bài 2.
  a) Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:
  80 . $\frac{1}{2}$ =40 ( m)
  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:
         80 . 40  = 3200($m^{2}$ )
  b) Số thóc thu hoạch được là:
  3200 : 100 . 50 = 1600 (kg)
              Đổi:1600 kg = 1,6 tấn
  Bài 3
       Khi thêm 20 người thì tộngr số người của đội hiện nay là:
                     80 + 20 = 100(người)
    Nếu 1 người ăn thì số gạo đó sẽ hết là: 
            80 . 30 = 2400 (ngày)
         Vậy số người ăn là
              2400 : 100 = 24 (ngày)
  Vậy
       

  Trả lời
 2. $@Mun$
  Bài 3:
  Bài giải
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  245-22=223  (cm)
  Chu vi hình chữ nhật đó là:
  (245+223)xx2=936  (cm^2)
  Đáp số: 936cm^2.
  *Áp dụng: P=( dài + rộng )xx2
  ________________________________________
  Bài 4:
  Bài giải
  Chiều rộng thửa ruộng đó là:
  80xx1/2=40  (m)
  a) Diện tích thửa ruộng là:
  80xx40=3200  (m^2)
  b) Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tấn thóc là:
  3200:100xx50=1600  (kg)=1,6 tấn thóc
  Đáp số: a) 3200m^2
               b) 1,6 tấn thóc
  *Giải thích:
  S= dài xx rộng
  80xx1/2=80:2xx1=40
  ________________________________
  Bài 5:
  Bài giải
  1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:
  80xx30=2400 (ngày)
  Hiện nay đội đó có tất cả số người là:
  80+20=100 (người)
  Số gạo dự trữ đó ăn hết trong số ngày là:
  2400:100=24 (người)
  Đáp số: 24 người
  *Dạng toán:Tỉ lệ nghịch
  Khi đại lượng này giảm thì đại lượng kia sẽ tăng lên.

  Trả lời

Viết một bình luận