Toán Lớp 5: Em cần gấp mọi người ghi đáp án Tìm số dư của phép chia 22,7 cho 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương

Toán Lớp 5: Em cần gấp mọi người ghi đáp án
Tìm số dư của phép chia 22,7 cho 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương

TRẢ LỜI

Viết một bình luận