Toán Lớp 6: Tính 10(1/1.10+1/10.20+1/20.30+…+1/90.100)

Toán Lớp 6: Tính
10(1/1.10+1/10.20+1/20.30+…+1/90.100)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   10.(1/1.10+1/10.20+. . . .+1/90.100)
  = 1 + (10/10.20+10/20.30+. . . + 10/90.100)
  =1+ (1/10-1/20+1/20-1/30+. . .+1/90-1/100)
   = 1 + (1/10-1/100)
  = 1 + 9/100
  = 109/100

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  109/100
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  10(1/1.10+1/10.20+1/20.30+…+1/90.100)
  =10/1.10+10/10.20+10/20.30+…+10/90.100
  =(10/1.10)+(10/10.20+10/20.30+…+10/90.100)
  =(10/10)+(1/10-1/20+1/20-1/30+…+1/90-1/100)
  =1+(1/10-1/100)
  =1+1/10-1/100
  =100/100+10/100-1/100
  =109/100

  Trả lời

Viết một bình luận