Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN a)14,82và124 b)25,55và75 c)150,84và30 d)24,36và160)

Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN
a)14,82và124
b)25,55và75
c)150,84và30
d)24,36và160)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 14; 82 và 124
  14 = 2 x 7
  82 = 2 x 41
  124 = 2² x 31
  ⇒ ƯCLN (14;82;124) = 2
  b) 25; 55 và 75
  25 = 5²
  55 = 5 x 11
  75 = 3 x 5²
  ⇒ ƯCLN (25;55;75) = 5
  c) 150; 84 và 30
  150 = 2 x 3 x 5²
  84 = 2² x 3 x 7
  30 = 2 x 3 x 5
  ⇒ ƯCLN (150;84;30) = 2 x 3 = 6
  d) 24; 36 và 160
  24 = 2³ x 3
  36 = 2² x 3²
  160 = 25 x 5
  ⇒ ƯCLN (24;36;160) = 2² = 4  
   
  Lời giải và giải thích chi tiết
  #anhminh9103
  hoidap247
  chúc bạn học tốt ạ
  :3

 2. Giải đáp:
  a) ƯCLN($14$, $82$, $124$) = $2$
  b) ƯCLN($25$, $55$, $75$) = $5$
  c) ƯCLN($150$,$84$, $30$) = $6$
  d) ƯCLN($24$, $36$, $160$) = $4$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ƯCLN($14$, $82$, $124$)
  + $14$ = $2$ x $7$
  + $82$ = $2$ x $41$
  + $124$ = $2²$ x $31$
  + $2^{1}$. Vậy ƯCLN($14$, $82$, $124$) = $2$
  b) ƯCLN($25$, $55$, $75$)
  + $25$ = $5²$
  + $55$ = $5$ x $11$
  + $75$ = $5²$ x $3$
  + $5^{1}$. Vậy ƯCLN($25$, $55$, $75$) = $5$
  c) ƯCLN($150$, $84$, $30$)
  + $150$ = $2$ x $3$ x $5^{2}$
  + $84$ = $2²$ x $3$ x $7$
  + $30$ = $2$ x $3$ x $5$
  + $2^{1}$ x $3^{1}$ = $6$. Vậy ƯCLN($150$, $84$, $30$) = $6$
  d) ƯCLN($24$, $36$, $160$)
  + $24$ = $2^{3}$ x $3$
  + $36$ = $2^{2}$ x $3^{2}$
  + $160$ = $2^{5}$ x $5$
  + $2^{2}$ = $4$. Vậy ƯCLN($24$, $36$, $160$) = $4$
  Chúc chủ tus học tốt!
  Xin CTLHN!
  @Mrlin0112

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang