Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm tổng M = 12 +15+18+21+-..111+117

Toán Lớp 6: Tìm tổng M = 12 +15+18+21+……111+117

Comments ( 2 )

 1. M= 12 + 15 + 18 + 21 + …… + 111 + 117
  text{số số hạng từ 12 đến 111 là }: (111 – 12 ) : 3 + 1= 34 số hạng
  text{Tổng từ 12 đến 111 là :} ( 111 + 12) xx 34 : 2= 2091
  text{Tổng của dãy số trên là :} 2091 + 117 =2208
  text{Vậy} M = 2208

 2. Giải đáp:
  M=2208
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có M=(12+15+18+…+111)+117
  ⇒M=A+117
  Dãy A có các số hạng là:
  (111-12):3+1=34(số hạng)
  Tổng dãy A là:
  (111+12).34:2=2091
  ⇒M=2091+117
  ⇒M=2208

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )