Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Trong một phép chia có dư, thương là số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia là 5 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. hỏi số

Toán Lớp 3: Trong một phép chia có dư, thương là số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia là 5 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. hỏi số bị chia trong phép chia đó bằng bao nhiêu?
Giúp mình nha! Lẹ Lẹ nhanh nha
Nhanh tay vào nha

Comments ( 2 )

 1.  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là:97
  vì số chia là 5 
  => số dư lớn nhất là: 4
  vậy số bị chia trong phép tính là : 97 x 5 + 4 = 489
  Đ/S: 489
  xin hay nhất ạ

 2.                       $\text{Số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 97.}$
                               $\text{Thương của phép chia đó là 97.}$
            $\text{Số dư là 4, vì trong phép chia, số dư phải nhỏ hơn số chia}$
      $\text{Mà yêu cầu của đề bài là số dư lớn nhất có thể có, nên số dư là 4.}$
                                      $\text{Gọi số bị chia là x}$
                                              $\text{Ta có:}$ 
                                        x : 5 = 97 $\text{(dư 4)}$
                                             x = 97 xx 5 + 4
                                             x = 485 + 4
                                             x = 489
  $\text{Vậy số bị chia của phép chia đó bằng 489.}$
  $\text{Note:}$
  $\text{Trong phép chia có dư, muốn tìm số chia ta lấy Thương x Số chia + Số dư.}$
  @Chuyy

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung