Toán Lớp 6: Tìm x thuộc N sao cho 30 : x; 45 : x và x > 10

Toán Lớp 6: Tìm x thuộc N sao cho 30 : x; 45 : x và x > 10

TRẢ LỜI

 1. Vì 30 \vdots x ; 45 \vdots x => x ∈ ƯC(30;45) ( x ∈ N )
  Ta có :
  30 = 2 . 3 . 5
  45 = 3^2 . 5
  ⇒ ƯCLN ( 30 ; 45 ) = 3 . 5 = 15
  => Ư(15) = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }
  mà x > 10 ⇒ x = 15
  Vậy …
   

  Trả lời
 2. Ta có : 30 vdots x , 45 vdots x
  ⇒ x ∈ ƯC( 30 ; 45 )
  Ta có : 30 = 2 . 3 . 5
              45 = 3^2 . 5
  ⇒ ƯCLN( 30 ; 45 ) = 3 . 5 = 15
  ⇒ ƯC( 30 ; 45 ) = Ư( 15 ) = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }
  ⇒ x ∈ { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }
  Mà x > 10 ⇒ x = 15
  Vậy , x = 15 .

  Trả lời

Viết một bình luận