Toán Lớp 8: Bài 1:Tìm x biết: a)2x^3+2x+x^2+1=0 b)(x-2)^2-(x-3)(x+3)=6 c)(2x-1)^2-25=0

By Quỳnh

Toán Lớp 8: Bài 1:Tìm x biết:
a)2x^3+2x+x^2+1=0
b)(x-2)^2-(x-3)(x+3)=6
c)(2x-1)^2-25=0
Viết một bình luận