Toán Lớp 8: Bài 1:Tìm x biết: a)2x^3+2x+x^2+1=0 b)(x-2)^2-(x-3)(x+3)=6 c)(2x-1)^2-25=0

Toán Lớp 8: Bài 1:Tìm x biết:
a)2x^3+2x+x^2+1=0
b)(x-2)^2-(x-3)(x+3)=6
c)(2x-1)^2-25=0

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)2x^3 +2x+x^2 +1=0
  <=>2x(x^2 +1)+x^2 +1=0
  <=>(x^2 +1)(2x+1)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x^2+1=0\\2x+1=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x\notin\mathbb{R}\\x=-\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy x∈{-1/2}
  b)(x-2)^2 -(x-3)(x+3)=6
  <=>x^2 -4x+4-(x^2 -9)=6
  <=>x^2 -4x+4-x^2 +9=6
  <=>-4x+13=6
  <=>-4x=-7
  <=>x=7/4
  Vậy x∈{7/4}
  c)(2x-1)^2 -25=0
  <=>(2x-1-5)(2x-1+5)=0
  <=>(2x-6)(2x+4)=0
  <=>2(x-3).2(x+2)=0
  <=>(x-3)(x+2)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-2\end{array} \right.\) 
  Vậy x∈{-2;3}

  Trả lời

Viết một bình luận