Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm stn lớn nhất có 3 chữ số biết khi chia số đó cho 15, 35 có số dư lần lượt là 9 và 29

Toán Lớp 6: Tìm stn lớn nhất có 3 chữ số biết khi chia số đó cho 15, 35 có số dư lần lượt là 9 và 29

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là x
  Vì x  chia cho 15; 35 có số dư lần lượt là 9 và 29
  ⇒{(x+6\vdots15),(x+6\vdots35):}⇒x+6∈BC(15; 35)
    15=3×5
    35=5×7
  ⇒BCNNNN(15; 35)=3×5×7=105
  ⇒x+6∈BC(15; 35)=B(105)={0; 105; 210; 315; 420; 525; 630; 735; 840; 945; 1050;….}
  ⇒x∈{-6; 99; 204; 309; 414; 519; 624; 729; 834; 939; 1044;….}
  Mà x là số lớn nhất có 3 chữ số
  ⇒x=939
  Vậy số cần tìm là 939

 2. Giải đáp:
  x = 939 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x chia 15 dư 9 và chia 35 dư 29
  => x + 6 chia hết cho 15 và 35 (9+6=15; 29+6=35)
  => x + 6 thuộc BC (15; 35)
  Ta có: 
  15 = 3.5
  35 = 5.7
  => BCNN (15; 35) = 3.5.7 = 105
  => x + 6 thuộc B (105)
  mà x  thuộc N lớn nhất có 3 chữ số
  => x + 6 = 945
  => x = 939 

  Chúc bạn học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )