Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cửa hàng bán một đôi giày giá 2 500 000 đồng thì lãi 25% so với tiền vốn. Tiền vốn của đôi giầy đó là: …. đồng. Một mảnh đất hình chữ

Toán Lớp 5: Cửa hàng bán một đôi giày giá 2 500 000 đồng thì lãi 25% so với tiền vốn. Tiền vốn của đôi giầy đó là: …. đồng.
Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 150m2. Người ta tăng chiều dài thêm 10% thì diện tích mảnh đất mới …..m2

Comments ( 1 )

 1. $\text{Tiền bán đôi giày là:}$
  $\text{100% + 25% = 125%}$
  $\text{Tiền vốn của đôi giày là:}$
  $\text{2 500 000 : 125 × 100 = 2 000 000 ( đồng )}$
  $\text{Đáp số: 2 000 000 đồng}$
  $\text{Chiều dài lúc sau là:}$
  $\text{100% + 10% = 110%}$
  $\text{Diện tích mảnh đất mới là:}$
  $\text{150 × 110% = 165 ( m² )}$
  $\text{Đáp số: 165 m²}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )