Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm sô tự nhiên x,y sao cho x.y=4

Toán Lớp 6: Tìm sô tự nhiên x,y sao cho x.y=4

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có 4 = 1.4 = 2.2
  Vậy có các cặp x, y sau : (1,4) , (4,1) , (2,2)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  1 × 4 = 4
  2 × 2 = 4
  ⇒ Ta có 3 cặp x , y
  ⇒ (x;y) = (1;4) , (4;1) , (2;2)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )