Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x,y sao cho: a) x + xy + y = 9 b) 3x (y + 2) + y + 2 = 13 c) xy – x + 3y – 2 = 6 Mng giúp mình vớiii

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x,y sao cho:
a) x + xy + y = 9
b) 3x (y + 2) + y + 2 = 13
c) xy – x + 3y – 2 = 6
Mng giúp mình vớiii

Comments ( 1 )

 1. Các bài đều giống nhau:
  a/ xy+2x−y=9⇔x(y+2)−(y+2)=7
  ⇔(x−1)(y+2)=7
  Đến đây thì chia trường hợp thôi:
  {x−1=7y+2=1 ;{x−1=1y+2=7; {x−1=−1y+2=−7;{x−1=−7y+2=−1
  Bạn tử giải ra tìm x, y, nếu nghiệm nào ko nguyên thì loại, nhưng câu này nguyên hết
  b/ 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai