Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB= Căn bậc hai của 18 (cm). Vẽ BH vuông góc với AC biết rằng BH=3cm. Tính góc BAC

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB= Căn bậc hai của 18 (cm). Vẽ BH vuông góc với AC biết rằng BH=3cm. Tính góc BAC

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\widehat{BAC} = 45^\circ$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định lý Pytago vào $\triangle HAB$ vuông tại $H$ ta được:
  $\quad AB^2 = AH^2 + BH^2$
  $\Leftrightarrow AH^2 = AB^2 – BH^2$
  $\Leftrightarrow AH^2 = 18 – 9$
  $\Leftrightarrow AH^2 = 9$
  $\Rightarrow AH = 3\ cm$
  $\Rightarrow AH = BH = 3\ cm$
  Xét $\triangle HAB$ vuông tại $H$ có:
  $AH = BH$
  $\Rightarrow \triangle HAB$ vuông cân tại $H$
  $\Rightarrow \widehat{BAH} = 45^\circ$
  $\Rightarrow \widehat{BAC} = 45^\circ$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung