Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x thỏa mãn : 24 chia hết cho x và x chia hết cho 8 ( giải thích chi tiết )

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x thỏa mãn : 24 chia hết cho x và x chia hết cho 8
( giải thích chi tiết )

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   8,24
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  24 chia hết cho x và x chia hết cho 8=>x thuộc Ư24 và B8
  B8={0,8,16,24,32,…}
  Ư24={24,12,8,6,1}
  x thuộc {24,8}
   

 2. $\text{+ Ta có:}$
  $\text{24 $\vdots$ x}$
  $\text{⇒ x ∈ Ư( 24 ) = { 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 }}$
  $\text{x $\vdots$ 8}$
  $\text{⇒ x ∈ B( 8 ) = { 0, 8, 16, 24, 32,… }}$
  $\text{⇒ x = { 8, 24 }}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân