Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện: 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 -1/10 13m2 27cm2 = … dm2 Mn giúp em với ạ

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện: 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 -1/10
13m2 27cm2 = … dm2
Mn giúp em với ạ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  $\frac{1}{4}$:0,25-$\frac{1}{8}$:0,125+$\frac{1}{2}$:0,5$\frac{-1}{10}$
  =$\frac{1}{4}$:$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{8}$:$\frac{1}{8}$+$\frac{1}{2}$:$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{10}$
  =1-1+1-$\frac{1}{10}$
  = 1+$\frac{1}{10}$ 
  =$\frac{11}{10}$ 
  13m² 27cm²= 1327 cm²
   

 2. Giải đáp:
   tính thuận tiện bạn viết vào vở nó rõ hơn ạ
  13 m2 27 cm2=13,27 dm2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )