Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n , biết rằng : a,1+2+3+4…+n=231 b,1+3+5+7+…+(2n-1)=169

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n , biết rằng :
a,1+2+3+4…+n=231 b,1+3+5+7+…+(2n-1)=169

TRẢ LỜI

 1. a
  1 + 2 + 3 + 4 + … + n = 231
     Có n số hạng
  => (n + 1).n : 2 = 231
  => (n + 1).n = 231.2
  => (n + 1).n = 462
  => (n + 1).n = 22.21
  => n = 21
  Vậy n = 21
  b mk ko làm được thông cảm cho mk

  Trả lời

Viết một bình luận