Toán Lớp 8: thực hiện phép tính x^2(x^3-3x+5) : x

Toán Lớp 8: thực hiện phép tính
x^2(x^3-3x+5) : x

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  = x^4 – 3x^2 + 5x
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2 (x^3 – 3x + 5) : x
  =[ x^2 . x^3 + x^2 . (- 3x) + x^2 . 5] : x
  = (x^5 – 3x^3 + 5x^2) : x
  = x(x^4 – 3x^2 + 5x) : x
  = x^4 – 3x^2 + 5x
  #SunHee

  Trả lời

Viết một bình luận