Toán Lớp 6: Trong một phép chia có dư,số bị chia bằng 16,thương bằng 2.Tìm số chia và số dư

Toán Lớp 6: Trong một phép chia có dư,số bị chia bằng 16,thương bằng 2.Tìm số chia và số dư

TRẢ LỜI

 1. Gọi số chia là x; số dư là r (x>0 : r>0)
  Ta có:
  2x + r =16  (r <x)
   x<16/2=8
   x=7 => r=16-7*2=2 (TM)
   x=6 => r=16-2*6=4 (TM)
   x=5 =>r=16-2*5=6 >x => (loại)
  Vậy có 2 giá trị số chia và dư là: x=7, r=2
                                                      x=6,r=4

  Trả lời
 2. $#Dream$
  Gọi số chia là x; số dư là r (x>0 : r>0)
  Ta có:
  2x + r =16  (r <x)
  x<16/2=8
  +) x=7 => r=16-7×2=2 (TM)
  +) x=6 => r=16-2×6=4 (TM)
  +)x=5 =>r=16-2*5=6 >x => ( loại )
  Vậy có 2 giá trị số chia và dư là :
  x=7, r=2
   x=6,r=4

  Trả lời

Viết một bình luận