Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n,biết rằng: a,1+2+3+4+…+n=231

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n,biết rằng:
a,1+2+3+4+…+n=231

TRẢ LỜI

Viết một bình luận