Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x: (2x-4).(3-x)=0 Nhớ giải chi tiết nha!

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x:
(2x-4).(3-x)=0
Nhớ giải chi tiết nha!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-4).(3-x)=0
  vì tích bằng 0 => 1 trong hai vế phải có kết quả bằng 0
  => 3-x = 0
            X = 0 + 3 
            X = 3
   hoặc
      2x – 4 = 0
      2x       = 0 + 4
      2x       = 4
         x      = 4:2
         x      = 2
  Vậy x thuộc {3;2}

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-4).(3-x)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}2x-4=0\\3-x=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}2x=4\\x=0+3\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy x=2 hoặc x=3

  Trả lời

Viết một bình luận