Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là A. 0,712 B. 0,713 C. 0,710 D. 0,700

By Ðông Nghi

Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là A. 0,712 B. 0,713 C. 0,710 D. 0,700
Viết một bình luận