Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: : Cho tam giác ABC có góc A bằng 900. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC lấy điểm D không cùng nửa mặt

Toán Lớp 7: : Cho tam giác ABC có góc A bằng 900. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD
a) Chứng minh AHB = DBH
b) Hai đường thẳng AB và DH có song song không? Vì sao
c) Tính góc ACB biết góc BAH = 350

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết :
  a , Xét Δ AHB và Δ DBH có :
  AH = BD . ( gt ) .
  ∠ AHB = ∠ DBH ( = 90 độ )
  BH là cạnh chung .
  ⇒ Δ AHB = Δ DBH ( c . g . c )
  b , Theo chứng minh phần a :
  Δ AHB = Δ DHB ⇒ ∠ AHB = ∠ BHD ( 2 goc tương ứng ) .
  Mà ∠ AHB và ∠ BHD là 2 góc so le trong : ⇒ AB // DH .
  c , Δ ABH , ta có :
  BAH + AHB + ABH = 180 độ ( tổng 3 góc trong Δ )
  ⇒ 35 độ + 90 độ + ABH = 180 độ 
  ⇒ ABH = 180 độ – 35 độ – 90 độ = 55 độ .
  Δ ABC , ta có :
  BAC + ACB + ABC = 180 độ ( tổng 3 góc trong Δ )
  ⇒ 90 độ + ACB + 55 độ = 180 độ 
  ⇒ ACB = 180 độ – 90 độ – 55  độ = 35 độ
  Hình : 
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-goc-a-bang-900-duong-thang-ah-vuong-goc-voi-bc-tai-h-tren-duong-v

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )