Toán Lớp 6: tìm x a) 3.x-17=4-(-6) b)-15-x=4+(-8) c) x:(-3)=-18+(-3) d)-13+x=-48:(-4) e)2.x+16=-6+34

By Thúy Hường

Toán Lớp 6: tìm x
a) 3.x-17=4-(-6)
b)-15-x=4+(-8)
c) x:(-3)=-18+(-3)
d)-13+x=-48:(-4)
e)2.x+16=-6+34
Viết một bình luận