Toán Lớp 4: 1) Đặt tính rồi tính : 320 : 40 * 2) Đặt tính rồi tính : 32000 : 400 gíup e zới

Toán Lớp 4: 1) Đặt tính rồi tính : 320 : 40 *
2) Đặt tính rồi tính : 32000 : 400
gíup e zới

TRẢ LỜI

Viết một bình luận