Toán Lớp 6: Tìm số phần tử của một tập hợp Cho ví dụ Giúp mik vs:((((

By Phước Bình

Toán Lớp 6: Tìm số phần tử của một tập hợp
Cho ví dụ
Giúp mik vs:((((

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số phần tử của một tập hợp Cho ví dụ Giúp mik vs:((((”

 1. Các tính số phần tử của một tập hợp:
  (số cuối dãy số – số đầu dãy số) : khoảng cách giữa các phần tử +1
  VD:
  Tính số phầ tử của tập hợp A biết:
  A={0;2;4;6;8;…..;98;100}
  Ta thấy:
  0->2 cách 2 đơn vị
  2->4 cách 2 đơn vị
  4->6 cách 2 đơn vị
  ….
  98->100 cách 2 đơn vị
  Vậy khoảng cách giữa các số là 2 đơn vị.
  Số phần tử của A là:
  (100-0):2+1=51 (phần tử)

  Trả lời

Viết một bình luận