Toán Lớp 6: Tìm số nguyên a , b biết: a/ (a – 2).(2a + 6)=0 b/ (a + 1).(b – 2) = 5 c/ a + 2 chia hết cho a – 1

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên a , b biết:
a/ (a – 2).(2a + 6)=0
b/ (a + 1).(b – 2) = 5
c/ a + 2 chia hết cho a – 1

TRẢ LỜI

 1. a/suy ra a-2 =0 hoặc 2a+6 =0 suy ra a thuộc {2;3}
  b/suy ra a+1 thuộc ước của 5 rồi từ đó suy ra a+1=1 và b-2 = 5 hoặc a+1=5 và b-2 = 1
  từ đó tìm ra a và b =…
  c/T/C a+2chia hết cho a – 1 và a – 1 chia hết cho a – 1
  từ đó suy ra (a+2)-(a-1) chia hết cho a-1
  từ đó suy ra a+2-a+1 chia hết cho a-1
  từ đó suy ra 3 chia hết cho a-1
  suy ra a-1 thuộc ước của 3
  rồi tìm a thôi (như trên ý)

  Trả lời

Viết một bình luận