Toán Lớp 5: một tấm bìa hcn được chia thành hai phần:1 hình vuông và 1 hcn.Biết được chu vi tấm bìa ban đầu hơn chu vi hình vuông là 35cm và diện t

Toán Lớp 5: một tấm bìa hcn được chia thành hai phần:1 hình vuông và 1 hcn.Biết được chu vi tấm bìa ban đầu hơn chu vi hình vuông là 35cm và diện tích tấm bìa hcn nhỏ là 332,5cm. Tính diện tích tấm bìa ban đầu
nhanh nha các bạn

TRẢ LỜI

 1. gọi chiều rộng của tấm bìa lớn là x
  => cạnh tấm bìa hình vuông bằng x
  gọi chiều còn lại của tấm bìa hcn nhỏ là y
  => chu vi hình vuông là 4x=35
  => x =8,75 cm
  diện tích miếng bìa hcn nhỏ = xy =332,5 => 38
  diện tích miếng bìa ban đầu là=(38+8,75)x8,75=409,025
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều rộng của tấm bìa lớn là $\textit{x.}$
  $\Rightarrow$ Cạnh tấm bìa hình vuông bằng $\textit{x.}$
  Gọi chiều còn lại của tấm bìa HCN nhỏ là $\textit{y.}$
  $\Rightarrow$ Chu vi hình vuông là: $\text{4}$$\textit{x}$$\text{ = 35}$
  $\Rightarrow$ $\textit{x}$$\text{ = 8,75}$$\textit{cm}$
  Diện tích miếng bìa HCN nhỏ là:
  $\textit{xy}$$\text{ = 332,5}$ $\Rightarrow$ $\textit{y}$$\text{ = 38}$
  Diện tích miếng bìa ban đầu là:
  $\text{(38 + 8,75) . 8,75 = 409,0625}$

  Trả lời

Viết một bình luận