Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên: a) x.(x+2) < 0 b) (x-7).(x+3) <0

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên:
a) x.(x+2) < 0 b) (x-7).(x+3) <0

Comments ( 2 )

 1. Trả lời:
  a,x.(x+2)<0
  x<x+2
  =>$\begin{cases} x<0\\x+2>0 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x<0\\x>-2 \end{cases}$
  <=>-2<x<0
  =>x=-1
  $\text{Vậy}$ x=-1
  b,(x-7).(x+3)=0
  x-7<x+3
  =>$\begin{cases} x-7<0\\x+3>0 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x<7\\x>-3 \end{cases}$
  <=>-3<x<7
  =>x in {-2;-1;0;1;2;3;4;5;6}
  $\text{Vậy}$ x in {-2;-1;0;1;2;3;4;5;6}

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu (x+2)(x+3)= 0 thì  câu trả lời là

  suy ra:x+2=0 hoặc x+3=0

             X+2=0 hoặc x+3=0

              X=-2 hoặc x=-3

  vậy x=-2 hoặc x=-3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )