Toán Lớp 6: Bài 3. Cho x > y . Tính A, biết: A = -(x + y – z) + (-x + y – z) – (-x – y)

Toán Lớp 6: Bài 3. Cho x > y . Tính A, biết: A = -(x + y – z) + (-x + y – z) – (-x – y)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 3. Cho x > y . Tính A, biết: A = -(x + y – z) + (-x + y – z) – (-x – y)”

 1. $\textit{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\textit{Ta có: A = -(x + y – z) + (-x + y – z) – (-x – y)}$
  $\textit{             = -x – y + z – x + y – z + x + y}$
  $\textit{             = (-x – x + x) + (-y + y + y) + (z – z)}$
  $\textit{             = -x – y}$
  $\textit{             = y – x}$
  $\textit{Mà x > y ⇒ y – x < 0}$
  $\textit{⇒ |y – x| = -(y – x) = x – y}$
  $\textit{Vậy |A| = |y – x| = x – y}$

Viết một bình luận