Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm một số biết rằng giảm 0,5 lần,được bảo nhiêu và tăng thêm 16,4. Thì được 49,04

Toán Lớp 5: Tìm một số biết rằng giảm 0,5 lần,được bảo nhiêu và tăng thêm 16,4. Thì được 49,04

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số đó sau khi giảm 0,5 lần là:
       49,04-16,4=32,64
  Số cần tìm là:
       32,64×0,5=16,32
             Đáp số: 16,32

 2. Sau khi giảm 0,5 lần thì số mới là:
  49,04 – 16,4 = 32,64 
  Số cần tìm đó là: 32,64 xx 0,5 = 16,32
  Vậy số cần tìm là 16,32

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )