Toán Lớp 6: Bài 6: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) a) 81 + 243 + 19 b) 32 . 47 + 32 . 53 c) 20 – [30 – (5 – 1)2] d) 36 : 32 + 23 . 2

By Xuân

Toán Lớp 6: Bài 6: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) 81 + 243 + 19 b) 32 . 47 + 32 . 53 c) 20 – [30 – (5 – 1)2]
d) 36 : 32 + 23 . 22 e) 80 – (4.52 – 3.23) f) 62 : 4 . 3 + 2 . 52
g) (–17) + 5 + 8 + 17 h) (–4) + (–440) + (–6) + 440 i) (–1075) – (29 – 1075)
k) 12 : {390 : [500 – (125 + 35 . 7)]} l) ( –21) + 2021 + 34 . 20220 – 2021.
m) 1 + (–2) + 3 + (–4) + 5 + (–6) + … + (–40)
Viết một bình luận