Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Trên quãng đường AB,có ba xe máy đi lần lượt trong 3 giờ,5 giờ,6 giờ.Tính vận tốc mỗi xe biết xe thứ nhất có vận tốc hơn xe thứ 3 là 25

Toán Lớp 7: Trên quãng đường AB,có ba xe máy đi lần lượt trong 3 giờ,5 giờ,6 giờ.Tính vận tốc mỗi xe biết xe thứ nhất có vận tốc hơn xe thứ 3 là 25 km.

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $50 ; 30 ; 25 \ ( \text{ km/h } )$ 
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\begin{array}{l} \text{Gọi vận tốc 3 xe đó lần lượt là } v_1 ; v_2 ; v_3 \\ \text{Theo đề bài ta có : } \\ \dfrac{S}{3} = v_1 \\ \dfrac{S}{5} = v_2 \\ \dfrac{S}{6} = v_3 \\ \Rightarrow \begin{cases} S = 3v_1 \\ S = 5v_2 \\S = 6v_3 \end{cases} \Rightarrow 3v_1 = 5v_2 = 6v_3 ( =S) \\ \Rightarrow   \dfrac{3v_1}{90} = \dfrac{5v_2}{90} = \dfrac{6v_3}{90} \Leftrightarrow \dfrac{v_1}{30} = \dfrac{v_2}{18} = \dfrac{v_3}{15} \\ \text{Lại có : v_1  – v_3 =25 } \\ \text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau : } \\ \Rightarrow \dfrac{v_1}{30} = \dfrac{v_2}{18} = \dfrac{v_3}{15} = \dfrac{v_1 -v_3}{30 -15} = \dfrac{25}{15} = \dfrac{5}{3} \\ \Rightarrow \begin{cases} v_1 = 30 . \dfrac{5}{3} =50 \\ v_2 =18 . \dfrac{5}{3} =30 \\ v_3 = 15 . \dfrac{5}{3} = 25 \end{cases} \\  \text{Vậy vận tốc  3 xe lần lượt là } 50 ; 30 ; 25 (\text{ km / h } ) \end{array}$ 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương