Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 90m chiều rộng bằng 50m. Người ta chia miếng đất đó những miếng đất nhỏ hình vuông bằng nhau.

Toán Lớp 8: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 90m chiều rộng bằng 50m. Người ta chia miếng đất đó những miếng đất nhỏ hình vuông bằng nhau.
Tính số hình vuông ít nhất có thể chia được, khi đó diện tích mỗi miếng đất hình vuông là bao nhiêu?

Comments ( 1 )

 1. Gọi a là cạnh hình vuông
  ⇒ 90⋮ a
  và 50⋮ a  ( do cạnh hình vuông trong các hình bằng nhau)
  ⇒ a∈ ƯCNN( 90; 50)= 10 ( vì a nhỏ nhất)
  Diện tích hình vuông là:
        50. 90= 4500 ( m²)
  Diện tích mỗi miếng đất nhỏ là:
        10²= 100 ( m²)
  Số hình vuông có thể chia được là:
       4500:100= 45 mảnh

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )