Toán Lớp 6: Tìm x làm từng bước rõ ràng ra: `x ²+x = 3/4`

Toán Lớp 6: Tìm x làm từng bước rõ ràng ra:
x ²+x = 3/4

TRẢ LỜI

 1. x^2 + x = 3/4
  => x^2 + x – 3/4 = 0
  => x^2 – 1/2x + 3/2x – 3/4 = 0
  => x . (x – 1/2) + 3/2 . (x – 1/2)  =0
  => (x + 3/2) . (x-1/2) =0
  => x + 3/2 =0 hoặc x-1/2=0
  +) x + 3/2 = 0
  => x = 0 – 3/2
  => x = -3/2
  +)x – 1/2 = 0
  => x = 0 + 1/2
  => x = 1/2
  Vậy x \in{ -3/2 ; 1/2 }
   

  Trả lời
 2. Mình giải theo cách lớp 7 nha
  x^2+x=3/4
  ⇒x^2+x-3/4=0
  ⇒x^2+3/2x-1/2x-3/4=0
  ⇒(x^2+3/2x)-(1/2x+3/4)=0
  ⇒x.(x+3/2)-1/2(x+3/2)=0
  ⇒(x-1/2).(x+3/2)=0
  \(⇒\left[ \begin{array}{l}x-\dfrac12=0\\\\x+\dfrac32=0\end{array} \right.\) 
  \(⇒\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac12\\\\x=\dfrac{-3}2\end{array} \right.\) 

  Trả lời

Viết một bình luận