Toán Lớp 6: tìm x biết |5-x| = 3x+1 nhanh lên nha tui sắp nộp ùi 60đ đó trình bày đẹp vô

Toán Lớp 6: tìm x biết |5-x| = 3x+1
nhanh lên nha tui sắp nộp ùi 60đ đó trình bày đẹp vô

TRẢ LỜI

 1. Giải:
  +) Nếu 5 – x ≥ 0 ⇔ x ≤ 5 thì ta có:
  5 – x = 3x + 1
  -> 5 – 1 = 3x + x
  -> 4 = 4x
  -> x = 1 (TM)
  +) Nếu 5 – x < 0 hay x > 5 thì ta có:
  x – 5 = 3x + 1
  -> 3x – x = -5 – 1
  -> 2x = -6
  -> x = -3 (KTM)
  Vậy x = 1
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  x=1
  Trình bày lời giải:
  Ta có:
  |5-x|=5-x khi 5-xge0 =>xle5
  |5-x|=-5+x khi 5-x<0=>x>5
  Trường hợp 1:xle5
  |5-x|=3x+1
  =>5-x=3x+1
  =>-x-3x=1-5
  =>-4x=-4
  =>x=-4:(-4)
  =>x=1(TMĐK:xle5)
  Trường hợp 2:x>5
  |5-x|=3x+1
  =>5-x=-(3x+1)
  =>5-x=-3x-1
  =>-x+3x=-1-5
  =>x.(-1+3)=-6
  =>x.2=-6
  =>x=-6:2
  =>x=-3(KTMĐK:x>5)
  Vậy x=1

  Trả lời

Viết một bình luận