Toán Lớp 6: Tìm x biết 1/1×2+1/2×3+1/3+4+..+1/xx(×+1)=20/21 Giúp em câu này ạ

Toán Lớp 6: Tìm x biết
1/1×2+1/2×3+1/3+4+..+1/xx(×+1)=20/21
Giúp em câu này ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm x biết 1/1×2+1/2×3+1/3+4+..+1/xx(×+1)=20/21 Giúp em câu này ạ”

 1. $\dfrac{1}{1.2} + \dfrac{1}{2.3} + \dfrac{1}{3.4} + … + \dfrac{1}{x(x+1)} = \dfrac{20}{21} (x \neq 0; x\neq -1)$
  ⇔ $\dfrac{1}{1} – \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} – \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} – \dfrac{1}{4} + … + \dfrac{1}{x}  – \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{20}{21}$
  ⇔ $1 – \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{20}{21}$
  ⇔ $\dfrac{x + 1  – 1}{x + 1} = \dfrac{20}{21}$
  ⇔ $\dfrac{x}{x + 1} = \dfrac{20}{21}$
  ⇒ $21x = 20(x+1)$
  ⇔ $21x – 20x = 20$
  ⇔ $x = 20 (T/m)$

Viết một bình luận