Toán Lớp 6: Tìm x 2^x + 5 = 64 b. 21 . x = 2100

By Thái Lâm

Toán Lớp 6: Tìm x
2^x + 5 = 64
b. 21 . x = 2100
Viết một bình luận