Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) (-30) + 15 + 10 + ( -15) 17 + ( -12) + 25 – 17 – (-219) + (-219) – 401 + 12

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)
(-30) + 15 + 10 + ( -15)
17 + ( -12) + 25 – 17
– (-219) + (-219) – 401 + 12

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-30)+15+10+(-15)
  =-30+15+10-15
  =(-30+10)+(15-15)
  =-20
  17+(-12)+25-17
  =17-12+25-17
  =(17-17)+(25-12)
  =13
  -(-219)+(-219)-401+12
  =219-219-401+12
  =-401+12
  =-389

 2. $#QLinkVN$
  GIẢI CÁC PHÉP TÍNH TRÊN NHƯ SAU:
  1) (-30)+15+10+(-15)
  =[15+(-15)]+[10+(-30)]
  =(15-15)+(10-30)
  =0-20=-20
  VẬY BIỂU THỨC TRÊN CÓ GIÁ TRỊ LÀ -20
  2) 17+(-12)+25-17
  =17-12+25-17
  =(17-17)+(25-12)
  =0+13=13
  VẬY BIỂU THỨC TRÊN CÓ GIÁ TRỊ LÀ 13
  3) -(-219)+-219-401+12
  =219-219-401+12
  =(219-219)+(12-401)
  =0+(-389)=-389
  VẬY BIỂU THỨC TRÊN CÓ GIÁ TRỊ LÀ -389

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )